ZO Csemadok Veľký Meder

Stanovy

STANOVY MAĎARSKÉHO SPOLOČENSKÉHO A KULTÚRNEHO ZVÄZU NA SLOVENSKU – CSEMADOK


Článok I.
Názov, symbol, pečiatka a pôsobnosť Zväzu

1. Názov Zväzu: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok (ďalej len Zväz)
2. Sídlo Zväzu: Nám. 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava
3. Pôsobnosť Zväzu je na celom území Slovenskej republiky, jeho rokovacím jazykom je maďarský jazyk.
4. Znak Zväzu: horiaca fakľa pred otvorenou knihou.
5. Na pečiatke je znak Zväzu, názov a sídlo daného orgánu Zväzu; názov a sídlo sú uvedené dvojjazyčne: slovensky a maďarsky.


Článok II.
Právne postavenie a organizačné jednotky Zväzu

1. Zväz vznikol a pôsobí na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zbierky zákonov.
2. Základné organizácie, vzdelávacie spoločenstvá, oblastné orgány, odborné spoločenstvá a republikové orgány tvoriace Zväz sú samostatnými právnickými osobami.
3. Zväz je od vlád a politických strán nezávislá organizácia, ktorá na princípe samosprávy napomáha udržiavať a rozvíjať národnú identitu, kultúru, spolupatričnosť Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky, obhajuje ich spoločenské záujmy.

4. Organizačné jednotky Zväzu:

a) základné organizácie, vzdelávacie spoločenstvá;
b) oblastné výbory;
c) odborné spoločenstvá;
d) vzdelávací inštitút Zväzu;
e) tlačový orgán Zväzu;
f) Republiková rada, Predsedníctvo Republikovej rady, Republiková kontrolná komisia.


Článok III.
Ciele a úlohy Zväzu

1. Zväz
a) organizuje osvetovú činnosť Maďarov na Slovensku a obhajuje ich záujmy,
b) rozvíja jazykovú kultúru Maďarov na Slovensku, zveľaďuje ich prírodzený vzťah k spoločnej maďarskej kultúre
c) prispieva k rozmachu kultúrneho a vedeckého života Maďarov na Slovensku, zveľaďovaniu ich vzdelávania v materinskom jazyku s cieľom udržiavania kultúrneho dedičstva podporuje kontakty s maďarmi žijúcimi v diaspóre na Slovensku;
d) združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou materiálne aj iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Maďarov na Slovensku;
e) rozširuje svoju členskú základňu, vytvára pre nich podmienky pre aktívnu a cieľavedomú prácu v oblasti pestovania národnostnej kultúry;
f) vyvíja činnosť v záujme sprístupnenia a zveľaďovania hodnôt hmotnej a duchovnej kultúry svojho členstva;
g) v súlade so svojím poslaním sa zapája do kultúrnej výchovy detí a mládeže, podporuje činnost mládeže v rámci Zväzu
h) organizuje kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia, zriaďuje vzdelávacie spoločenstvá (samočinné umelecké skupiny, vzdelávacie a umelecké krúžky, kluby), pobáda a podporuje ich prácu;
i) za účelom rozvíjania miestnej a regionálnej kultúry koordinuje a metodicky napomáha amatérske, vzdelávacie a umelecké hnutia;
j) organizuje ústredné, oblastné a okrskové kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké prehliadky, súťaže;
k) vyhľadáva a zveľaďuje hodnoty, pamiatky kultúrneho, historického a umeleckého charakteru súvisiace so životom Maďarov na Slovensku, popularizuje ľudovú kultúru, tradície domoviny, dozerá a zveľaďuje domy miestnej kultúry, respektíve podporuje vznik nových domov miestnej kultúry, ako aj vidiecky turizmus;
l) inicuje a pobáda zhromaždenie, spracovanie a komplexný výskum dokumentov a informácií viažucich sa k histórii a životu Maďarov na Slovensku;
m) rozširuje a zveľaďuje svoje kontakty s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami a inštitúciami, podporuje vedeckú, umeleckú a publikačnú činnosť svojho členstva;
n) za účelom zabezpečenia podmienok svojej činnosti zriaďuje nadácie, vyvíja hospodársku a vydavateľskú činnosť;
o) spolupracuje a môže uzatvoriť zmluvy so všetkými domácimi a zahraničnými osobami, organizáciami a hnutiami, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s cieľmi a programom Zväzu.

Článok IV.
Formy členstva, práva a povinnosti člena

1. Formy členstva sú:

a) individuálne,
b) kolektívne,
c) čestné
d) podporujúce.

2.
a) Na základe návrhu základnej organizácie individuálnym členom Zväzu môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s programom a stanovami Zväzu, prihlási sa do niektorej základnej organizácie a platí členský príspevok. Člen môže byť členom iba jedinej základnej organizácie.
b) Kolektívnym členom sa môže stať kolektív, ktorý sa prihlási ku základnej organizácie prís. podľa sídla kolektívneho člena, súhlasí s programom a stanovami Zväzu a platí členský príspevok.
c) Čestným členom Zväzu sa na základe rozhodnutia Republikovej rady môže stať fyzická osoba, ktorá má mimoriadne zásluhy v rozvíjaní spoločenského a kultúrneho života Maďarov žijúcich na Slovensku. Návrh na prijatie fyzickej osoby za čestného člena môžu Republikovej rade podať základné organizácie, vzdelávacie a odborné spoločenstvá a oblastné výbory Zväzu. Čestné členstvo potvrdzuje preukaz vystavený pre tento účel.
d) Podporujúcim členom môže byť domáca aj zahraničná fyzická osoba alebo domáci a zahraničný kolektív podporujúci činnosť Zväzu, ktoré sa prihlásia u niektorého orgánu Zväzu.

3. Za individuálneho člena je možné prihlásiť sa v základných organizáciach. Každý člen obdrží preukaz, čo zostáva jeho majetkom. Jednotný členský preukaz pre individuálnych členov vydáva Predsedníctvo Republikovej rady, ktorý opečiatkuje základná organizácia a podpisuje jej predseda.

4. Práva a povinnosti individuálneho člena:

a) každý člen má právo zúčastniť sa v práci Zväzu, na členských schôdzach vyjadriť svoju mienku, dávať návrhy a hlasovať. Člen môže voliť a môže byť volený,
b) platiť členské príspevky,
c) je povinný pracovať v súlade s programom a stanovami Zväzu,
d) zamestnanecký pomer vo výkonnom aparáte Zväzu je nezlučiteľný s funkciou vo volenom orgáne Zväzu na príslušnej úrovni.

5. Individuálne členstvo zaniká:

a) vystúpením,
b) ak člen dva roky po sebe nezaplatí členský príspevok.

Článok V.
Základné organizácie, vzdelávacie spoločenstvá a kultúrne skupiny

1. Základná organizácia a vzdelávacie spoločenstvo Zväzu vyvíja svoju činnosť na základe princípu samosprávy, zastupuje záujmy a požiadavky svojich členov.
2. Vzdelávacie spoločenstvá a kultúrne skupiny (amatérske súbory, vzdelávacie kluby atď.) sú zoskupenia vzniknuté na základe rovnakého odborného záujmu, svoju činnosť na úrovni základných organizácií vyvíjajú podľa vlastného pracovného poriadku vypracovaného na základe stanov Zväzu.
3. Základná organizácia pracuje na úrovni obce v súlade s cieľmi uvedenými v článku III. bodu 1. týchto stanov.
4. Základnú organizáciu môže založiť najmenej 5 (päť) osôb.
5. Základnú organizáciu zaregistruje oblastný výbor a eviduje Republiková rada.
6. V jednej obci je možné založiť aj viac základných organizácií. O zaregistrovaní viac základných organizácií v jednej obci rozhoduje oblastný výbor.
7. Základná organizácia zanikne, ak počet jej členov klesne pod 5 (päť).
8. Najvyššie fórum základnej organizácie je členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva vedenie základnej organizácie ročne aspoň raz. Platné uznesenie prijíma schválením daného návrhu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov
9. Ak o to požiada viac ako polovica členov základnej organizácie, vedenie je povinné do 15 dní zvolať členskú schôdzu.
10. Základná organizácia v termíne navrhnutom oblastným výborom ročne raz zvolá výročnú členskú schôdzu, na ktorej môže zvoliť vedenie a predsedu. Ďalších funkcionárov zvolí vedenie. Kontrolnú komisiu, prípadne kontrolóra zvolia na výročnej členskej schôdzi.
11. Činnosť základnej organizácie usmerňuje vedenie, predseda je štatutárnym zástupcom základnej organizácie. Zastupuje záujmy členstva a hospodári v súlade s platnými predpismi.

Článok VI.
Oblastné orgány

1. Základné organizácie, na základe dobrovoľnosti a podľa možnosti zodpovedajúc územnému členeniu štátu, sa zoskupujú do oblastných celkov a zriaďujú si svoje oblastné orgány.
2. Oblastné orgány na základe samosprávnych princípov vyvíjajú svoju činnosť na úrovni svojho regiónu v súlade s cieľmi uvedenými v Článku III. bodu 1 týchto stanov.
3. Najvyššie fórum, programotvorným a koordinačným orgánom Zväzu na úrovni oblasti je oblastná konferencia. Zasadá v termíne navrhovanom Republikovou radou trojročne, ako aj vtedy, ak o to požiada viac ako polovica základných organizácií v pôsobnosti daného oblastného orgánu. V období medzi dvoma oblastnými konferenciami najvyšším oblastným orgánom je oblastný výbor.
4. Oblastná konferencia zvolí oblastný výbor, predsedu a podpredsedu (podpredsedov) oblastného výboru, kontrolnú komisiu, a podľa kľúča Republikovej rady Zväzu členov a náhradných členov Republikovej rady, ako aj delegátov Republikového kongresu.
5. Oblastný výbor si môže vytvoriť z vlastných radov predsedníctvo oblastného výboru.
6. Oblastný výbor podá predsedovi návrh na osobu tajomníka.
7. Oblastná konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná viac ako polovica delegátov. K schváleniu uznesení je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov.
8. Oblastný výbor zasadá aspoň dvakrát ročne.
9. Oblastný výbor môže zvolať stretnutie predstaviteľov základných organizácií.
10. Činnosť oblastného výboru organizuje sekretariát oblastného výboru. Pracovnú náplň, pracovný poriadok a rozpočet sekretariátu schvaľuje oblastný výbor.
11. Oblastný výbor zastupuje jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda (podpredsedovia) a na základe poverenia predsedu tajomník oblastného výboru.
12. Oblastné výbory si môžu podľa samosprávneho a administratívneho územného členenia vytvoriť väčšie územné celky.
13. Oblastná kontrolná komisia v súlade s ustanoveniami vlastného štatútu kontroluje plnenie programu a hospodárenia oblastného výboru, za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii. Na zasadnutiach voleného orgánu sa môže zúčastniť s hlasom poradným.

Článok VII.
Odborné spoločenstvá

1. Vzdelávacie spoločenstvá, kultúrne skupiny môžu vytvoriť odborné spoločenstvá, ktoré sú nápomocné kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej činnosti Zväzu.
2. Odborné spoločenstvo reprezentuje predseda a tajomník daného odborného spoločenstva.
3. Odborné spoločenstvá vyvíjajú činnosť na základe vlastných stanov.
4. Odborné spoločenstvá môžu delegovať svojich členov do Republikovej rady v počte stanovenom Republikovou radou.
5. Voči samostatne zaregistrovaným odborným spoločnostiam Zväz sa usiluje o vytvorenie otvoreného partnerského vzťahu. Formy spolupráce sa stanovia v dohode.
6. Spoločnosti, kultúrne skupiny a odborné spoločenstvá nezaregistrované vo Zväze sa môžu zúčastniť umeleckej, vzdelávacej, vedeckej a tradície zveľaďovacej činnosti Zväzu ako jeho podporujúci členovia (Článok IV., bod. 2. d).


Článok VIII.
Republikové orgány

1. Republikový kongres

a) Najvyššie fórum, najvyšší programotvorný orgán Zväzu je Republikový kongres, ktorý zasadá raz za tri roky. Jeho program a uznesenia sú záväzné pre každého člena a každého orgánu Zväzu.
b) Je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica delegátov. K schváleniu uznesení je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov.
c) K schváleniu stanov a programu Zväzu je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.
d) Zvolí predsedu a prvého podpredsedu Zväzu.
e) Berie na vedomie členov a náhradných členov Republikovej rady delegovaných oblastnými konferenciami a odbornými spoločenstvami.
f) Zvolí predsedu a na základe regionálnzch zásad ďalších štyroch členov a troch náhradných členov Republikovej kontrolnej komisie.

2. Republiková kontrolná komisia

a) Republiková kontrolná komisia v období medzi dvoma republikovými kongresmi na základe vlastného štatútu – ktorý s cieľom informácie predloží aj Republikovej rade – kontroluje
i) dodržiavanie stanov,
ii) dodržiavanie programu, hospodárenia a rozpočtu Republikovej rady.
b) Predseda komisie sa zúčastní na zasadnutiach volených orgánov s hlasom poradným.
c) Komisia zasadá aspoň raz v roku alebo podľa potreby, o svojej činnosti, o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti informuje Republikovú radu, ako aj Republikový kongres.

3. Republiková rada

Republiková rada v období medzi dvoma Republikovými kongresmi je najvyššie fórum Zväzu, je koordinačným, záujmy zastupujúcim a krátkodobé programy vypracujúcim orgánom. Zasadá podľa potreby, ale aspoň dvakrát ročne. Pri určení jeho zloženia sa prihliada na špecifickú situáciu a názory jednotlivých regiónov a odborných spoločenstiev. Program a rozhodnutia Republikovej rady sú záväzné pre každého člena a orgánu Zväzu okrem Republikového kongresu a Repulikovej kontrolnej komisie.

Republiková rada
a) organizuje, napomáha a dozerá plnenie programu a uznesení prijatých na Republikovom kongrese;
b) prerokúva a schvaľuje svoj rozpočet a kontroluje jeho využitie;
c) určuje výšku členského príspevku a jeho pomer rozdelenia medzi základnými organizáciami, oblastnými výbormi a Republikovou radou;
d) stanovuje kľúč skladby počtu delegátov Republikového kongresu;
e) zvoláva Republikový kongres, mimoriadny kongres zvolá vtedy, ak o to požiada jedna tretina členov Republikovej rady alebo oblastných výborov, respektíve aspoň jedna štvrtina základných organizácií;
f) na svoju prvú schôdzu sa schádza počas konania Republikového kongresu, na ktorej schvaluje členov Predsedníctva Republikovej rady;

4. Predsedníctvo Republikovej rady

a) zasadá aspoň dvojmesačne;
b) ročne aspoň dvakrát zvolá zasadnutie Republikovej rady, zasadnutie zvolá aj vtedy, ak o to požiada 1/3 členov Republikovej rady
c) koordinuje prácu oblastných výborov a odborných spoločenstiev;
d) schvaľuje dohody a zmluvy uzatvorené s domácimi a zahraničnými organizáciami, inštitúciami a spolkami, ako aj osobné poverenia;
e) na základe výsledkov konkurzu dáva návrh na vymenovanie tajomníka Zväzu;
f) vyhodnotí výsledky konkurzov a funkcionárom najvyššieho orgánu Zväzu so zamestnávateľským právom predkladá návrh na obsadenie vedúcich miest inštitúcií a tlačových orgánov Zväzu;
g) vymenuje dozorné rady (kuratóriá) inštitúcií, nadácií a fondov založených republikovými orgánmi Zväzu;
h) má nezastupiteľné právo podávať návrh domácim a zahraničným inštitúciám na personálne obsadenie funkcií, ak sa činnosť inštitúcií dotýka práce Zväzu, respektíve ak o to ho vyzvú. Činnosť navrhnutých funkcionárov vyhodnocuje vo vlastnej kompetencii;
i) navrhuje udeliť alebo udeluje vyznamenania a ceny Zväzu;
j) môže zriadiť pracovné komisie a poradné zbory odborníkov;
k) zriaďuje sekretariát Republikovej rady, ktorý je výkonným orgánom Republikovej rady a jej predsedníctva a vykonáva nad činnosťou sekretariátu dozor.

5. Vzdelávací inšitút Zväzu

a) Hlavným poslaním Vzdelávacieho inšitútu Zväzu je zabezpečenie odbornej pomoci odborným a vzdelávacím spoločenstvám, ako aj kultúrnym skupinám.
b) Vzdelávací inšitút Zväzu vyvíja svoju činnosť v súlade zo svojim pracovným poriadkom schváleným Republikovou radou Zväzu.
c) Riaditeľa Vzdelávacieho inšitútu Zväzu vymenúva Predsedníctvo Republikovej rady Zväzu; riaditeľ sa môže zúčastniť rokovaní Predsedníctva Republikovej rady Zväzu s hlasom poradným.

Článok IX.
Celoštátni funkcionári Zväzu

Vo výbere celoštátnych funkcionárov Zväzu sa uplatňuje princíp regionalizmu.

1. Štatutárnym zástupcom Zväzu je predseda Zväzu, ktorý v duchu programu Zväzu a uznesení Republikového kongresu:
a) reprezentuje Zväz doma a v zahraničí;
b) riadi činnosť Republikovej rady Zväzu a jej predsedníctva;
c) podáva komplexnú správu Republikovému kongresu o činnosti, hospodárení Zväzu a o práci jeho funkcionárov;
d) podáva komplexnú správu Republikovej rade a jej predsedníctvu o činnosti, hospodárení Zväzu a o práci jeho funkcionárov;
e) disponuje zamestnávateľským právom;
f) zamestnávateľské právo môže čiastočne alebo v plnom rozsahu previesť na tajomníka Zväzu;
g) svoju funkciu môže zastávať po sebe nasledujúce dve volebné obdobia, za prácu mu môže prináležať úhrada výdavkov vo výške určenej Predsedníctvom Republikovej rady Zväzu.

2. Podpredsedovia Zväzu

a) v neprítomnosti predsedu, respektíve ak predseda pre prekážky v práci nemôže vykonávať svoju funkciu, činnosť a schôdze Republikovej rady a jej predsedníctva riadi, respektíve vedie prvý podpredseda alebo podpredseda poverený predsedom alebo Predsedníctvom Republikovej rady Zväzu;
b) funkcia podpredsedu je čestná, za prácu mu môže prináležať úhrada výdavkov;
c) pracovnú náplň si podpredsedovia rozdeľujú medzi sebou na základe konsenzu.

3. Predseda Republikovej kontrolnej komisie

a) zvoláva a riadi činnosť Republikovej kontrolnej komisie;
b) svoju činnosť vykonáva v súlade s ustanovením Článku VIII. bodu 2 týchto stanov.

4. Tajomník Zväzu

a) vykonáva svoju prácu na základe pracovnej zmluvy o pracovnom pomere;
b) na základe Článku X. bodu 1f vykonáva zamestnávateľské právo;
c) riadi a kontroluje prácu sekretariátu Republikovej rady Zväzu, o činnosti sekretariátu podáva informáciu Republikovej rade Zväzu a jej predsedníctvu;
d) koordinuje a kontroluje činnosť inštitúcií a prácu šéfredaktora tlačového orgánu Zväzu;
e) udržiava pravidelný kontakt s oblastnými výbormi Zväzu a jeho tajomníkmi;
f) so schválením predsedu udržiava kontakty s domácimi a zahraničnými organizáciami.

Článok X.
Sekretariát Republikovej rady Zväzu

1. Sekretariát Republikovej rady Zväzu je výkonným orgánom Republikovej rady Zväzu a jej predsedníctva.
2. Svoju činnosť vykonáva na základe princípov organizačného a pracovného poriadku schváleného Republikovou radou Zväzu.

Článok XI.
Volebný poriadok

1. Predsedu a vedenie základnej organizácie a vzdelávacieho spoločenstva, kontrolnú komisiu alebo kontrolóra volí výročná členská schôdza.
Republikové rady a funkcionárov odborných spoločenstiev volia na základe stanov daných spoločenstiev.
Delegátov oblastných konferencií volí výročná členská schôdza základnej organizácie na základe kľúča určeného oblastným výborom.
Oblastné konferencie volia členov a náhradných členov republikovej rady podľa kľúča určeného Republikovou radou Zväzu.
Delegátov republikového kongresu volia oblastné konferencie, respektíve valné zhromaždenia odborných spoločenstiev na základe kľúča určeného Republikovou radou Zväzu.
Oblastná konferencia volí svoj výbor, svojho predsedu, podpredsedu (podpredsedov), ako aj predsedu a členov kontrolnej komisie.
Ak oblastná konferencia sa rozhodne pre vytvorenie predsedníctva oblastného výboru, oblastný výbor zvolený oblastnou konferenciou na svojom prvom zasadnutí v priebehu oblastnej konferencie si zvolí z vlastných radov predsedníctvo. Predseda a podpredsedovia sú členmi predsedníctva.

2. Republikový kongres na základe Článku VIII. bodu 1e týchto stanov berie na vedomie členov a náhradných členov Republikovej rady Zväzu delegovaných oblastnými konferenciami;

3. Republikový kongres volí predsedu a prvého podpredsedu Zväzu tajným hlasovaním.
Ďalších členov 13 členného Predsedníctva Republikovej rady, podpredsedu pre odbornú oblasť práce a daľších podpredsedov navrhnutých na základe regionálných zásad schvaľuje Republiková rada Zväzu na svojom prvom zasadaní zvolanom v priebehu Republikového kongresu Zväzu.

4. Republikový kongres volí predsedu Republikovej kontrolnej komisie tajným hlasovaním a schvaľuje na základe regionálných zásad ďalších štyroch členov a troch náhradných členov Republikovej kontrolnej komisie.

Článok XII.
Hospodárenie a majetok Zväzu

1. V rámci Zväzu disponujú majetkom organizačné jednotky so samostatnou právnickou subjektivitou.
2. Majetok Zväzu pozostáva z nasledovných finančných a hmotných prostriedkov:
a) vlastný majetok a z neho pochádzajúci zisk;
b) členské príspevky;
c) štátna dotácia;
d) príjem z kultúrnej a vydavateľskej činnosti;
e) dedičstvá a pozostalosti;
f) príspevky, dary a iné zdroje;
g) zisk z príjmov iných inštitúcií Zväzu.

Článok XIII.
Zánik Zväzu

1. Zväz zanikne, ak o tom prijme uznesenie Republikový kongres Zväzu dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov.
V prípade zániku Zväzu Republikový kongres Zväzu podá podnet na likvidáciu majetku podľa platných právnych predpisov.
V prípade zániku základnej organizácie, vzdelávacieho spoločenstva, o majetku organizácie rozhodne výbor príslušného oblastného orgánu, ktorý túto organizáciu, spoločenstvo zaregistroval. Príslušný výbor orgánu škrtne organizáciu z evidencie Zväzu.
Oblastný výbor zanikne, ak o tom prijme uznesenie oblastná konferencia dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov. O rozdelení majetku zaniknutého oblastného výboru rozhoduje oblastná konferencia.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenie

Stanovy Zväzu do 15 dní od ich schválenia na republikovom kongrese predloží Predsedníctvo Republikovej rady Zväzu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za účelom registrácie.

Tešedíkovo, 06. 05. 2006

joomla.org